Нови книги

g4389.jpeg
Автор: Васил Петров
Заглавие: Общият административен акт

АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО, ПРОБЛЕМЪТ „ВОЛЯ“ И БЪРКАТ ЛИ (СЕ) ПРАВАТА? – д-р Стоян Ставру

ПРЕДГОВОР

УВОД В ИЗСЛЕДВАНЕТО

1. Въведение

2. Цели, предмет и методи на изследването

ГЛАВА ПЪРВА. ИСТОРИЧЕСКИ И СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПРОИЗХОД НА ИНСТИТУТА НА ОБЩИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

g4451.jpeg
Автор: Борис Велчев
Заглавие: Обществената опасност и българското наказателно право

Обществената опасност на престъплението е централен институт в българското наказателно право още в Наказателния закон от 1896 г. Той е ключов при определяне на понятието за престъпление и при определяне на самия кръг престъпни прояви.

Автор: Хари Хараламбиев
Заглавие: Съдии, казусът ви принадлежи