Наказателно право и процес

-на-престъпленията-360x500.jpg
Автор: Нилс Кристи
Заглавие: Мяра на престъпленията

Укорими деяния съществуват, но съществуват ли престъпления? Ако съществуват, кога трябва да се каже: „Стига толкова!“?

g4020.jpeg
Автор: Чавдар Грошев
Заглавие: Индивидуализация на наказанието. Теория и практика

Книгата представлява цялостно систематизирано монографично изследване на индивидуализацията на наказанието. Разгледани са проблемите, свързани с правилната оценка на обстоятелствата, необходими за индивидуализиране на наказанието и различията в теорията и съдебната практика.

g4464.jpeg
Автор: Ралица Илкова
Заглавие: Документни престъпления - Практика на върховния съд и Върховния касационен съд понаказателни дела

Нищо не може да илюстрира така многообразието на житейски казуси и сложността на подвеждането им под определена правна норма от съдебната практика. Това е разбирането, което години наред ме мотивира да събирам и обобщавам практиката на върховната ни съдебна инстанция по различни въпроси.

g4686.jpeg
Автор: Антон Гиргинов, Ралица Войнова
Заглавие: Българо-английски наръчник за международно правно сътрудничество по наказателни дела

Съдържание

І. Форми на международно провно сътрудничество - сравнение
ІІ. Приложими правила - вътрешни и международни
ІІІ. Екстрадиция
ІV. Трансфер на наказателно производство
V. Признаване и изпълнение на чуждестранно съдебно решение (присъда)
VІ. Трансфер на осъден чужд гражданин (затворник)

g4695.jpeg
Автор: Гергана Маринова
Заглавие: Споразумението в българския наказателен процес

Със споразумение се решават около една трета от наказателните дела в България. Това е доказателство за неговото успешно "имплантиране" в нашата наказателнопроцесуална система от 2000 г. до днес. Успехът не е случаен.

g4718.jpeg
Автор: Румен Марков
Заглавие: Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс

Книгата е първото цялостно монографично изследване относно принудата като vis absoluta и vis compulsivа и обстоятелство, изключващо и смекчаващо наказателната отговорност на принудения субект, както и относно новия член 16а от Наказателния кодекс (НК). Централно място е отделено на анализа на чл.

154.JPG
Автор: Съставители: Даниела Доковска, Екатерина Трендафилова, Маргарита Чинова
Заглавие: Съдебна практика на Върховния съд на Република България по Наказателно-процесуалния кодекс 1975-1995
g3885.jpeg
Автор: Неделчо Стойчев
Заглавие: Психологично профилиране на извършители на убийство

Монографията представя технологията на психологичния анализ на насилствените престъпления срещу личността и създаването на психологичен профил на неизвестен извършител на убийство. Представени са основните елементи на психологичния профил и фактори, обуславящи криминалното поведение.

g3913.jpeg
Автор: Ива Пушкарова
Заглавие: Същински полови престъпления в практиката на ВС и ВКС
g2515.jpeg
Автор: Цветелина Златева
Заглавие: Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд. Изпълнително производство

СЪДЪРЖАНИЕ:

СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ
ТАКСИ И РАЗНОСКИ
ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ
ДУБЛИКАТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ
ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО. ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПОВЕДТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ИСК ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО
ЗАПОЧВАНЕ, СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ЗАЩИТА СРЕЩУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО