Друга правна литература

-класиране-и-произход-на-стоките-съгласно-митническото-законодателство-на-ес-360x500.jpg
Автор: Aтанас Симеонов
Заглавие: Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на ЕС

Изследването е насочено към разглеждането на въпросите, отнасящи се до тарифното класиране и произхода на стоките. Основа за провеждането му е законодателството на Европейския съюз, доколкото Република България като негов член е длъжна да го прилага пряко.

g3956.jpeg
Автор: Андрей Александров
Заглавие: Защита на личните данни на работниците и служителите
83.jpg
Автор: Проф. д-р Дарина Зиновиева
Заглавие: Медицинско право

Второ преработено и допълнено издание

g2738.jpeg
Автор: Пламен Киров
Заглавие: Конституиране на представителното управление в България

Изследването представлява опит за формулиране на конституционния фундамент на съвременното представително управление. В него са анализирани теоретичните, сравнителноправните и националните проблеми на политическото представителство, изследвани са неговата същност, историческо развитие, предимства и недостатъци.

g2769.jpeg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Видения в Кутията на Пандора: Биоправо 1 и 2 том

Мутации при човешката репродукция. Карнавалната смърт – правни аспекти.

Автор: Мария Казанджиева
Заглавие: Управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

Комплексният характер на съдържанието, задълбоченият анализ и разработените практически подходи за прилагане на правната уредба – дело на авторитетни специалисти, превръщат това двутомно издание в истински пътеводител в усвояването и прилагането на новата правна уредба на обществените поръчки и на управлението на средст

g3741.jpeg
Автор: Бисерка Маринова
Заглавие: Правни отношения при "Ново строителство"

Учредяване право на строеж срещу строителство на готови обекти.

Продажба на обекти в незавършени сгради.

g3548.jpg
Автор: Стоян Стоянов
Заглавие: Дейност на специализираните държавни органи в България със секретните сътрудници
40929.jpg
Автор: Борислав Цеков, Здравка Кръстева, Мирослава Манолова, Петя Неделева, Емил Георгиев, Александър Салупо
Заглавие: Антиеврейското законодателство в Европа и България. Правни изследвания

В ръцете си държите сборник, който предлага гледните точки на шестима автори към едно от най-мрачните събития на 20-ти век – преследването на евреите. Книгата изследва от няколко ъгъла способността на правото да служи за инструмент на злото и за закрилник от него.

g2977.jpeg
Автор: Златка Сукарева
Заглавие: Потребителско право

Учебникът по потребителско право обхваща лекционния курс по едноименната дисциплина, преподавана в Юридическия факултет на УНСС като изборна дисциплина от 2010-2011г. Материалът е съобразен с утвърдената учебна програма . В учебника е включена и тематична примерна практика за илюстрация на теоретичните въпроси.