Правен режим на корпоративното облагане в Република България: Корпоративен данък и данък върху разходите

praven-rezhim-na-korporativnoto-oblagane-v-republika-bylgaria-korporativen-danyk-i-danyk-vyrhu-razhodite-penko-dimitrov.jpg
Автор: Пенко Димитров
Превод, студия и коментар:
Издателство: Нова звезда
Година на издаване: 2012
ISBN: 9789548933681
Цена: 16.00 14.40 лв.
Страници: 184

Изследването на правните режими, регламентирани в Закона за корпоративното подоходно облагане, е изключително важно както от гледна точка на държавата, така и тази на реалния сектор. От позицията на държавата, анализът би допринесъл за разработване на адекватна фискална политика, която да доведе до повишаване на събираемостта на данъците от корпоративния сектор и насърчаване на инвестициите в страната. По отношение на реалния сектор разглеждането на тази проблематика би спомогнало за определяне политиката на стопанските субекти, планиране на тяхната дейност и адекватно отчитане на резултатите от осъществяването й.

Гл. ас. д-р Петко Димитров е преподавател в катедра "Правни науки и екология" при СА "Д.А. Ценов" - Свищов. Чете лекции и води семинарни занятие по дисциплините "Финансово право" и "Основи на правото". Автор е на редица публикации в страната и чужбина.