Дружества със специална инвестиционна цел

g2175.jpeg
Автор: Виктор Токушев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиби
Година на издаване: 2012
ISBN: 978-954-730-790-2
Цена: 16.00 14.40 лв.
Страници: 280

Настоящото изследване съдържа пълен анализ на правния режим на дружествата със специална инвестиционна цел.
Разгледани са изискванията към учредяването и лицензирането на тези дружества, както и възможностите за тяхното преобразуване и прекратяване. Обсъдени са основните въпроси, свързани с функционирането на дружествата, отношенията им със задължителните партньори (обслужващи дружества, банка-депозитар и оценители) и възможностите за финансиране и извършване на инвестиции.
При анализирането на поставените теоретични въпроси е търсено практическото им измерение, като е отчитана както практиката на Комисията за финансов надзор, така и възникнали казуси, свързани с дейността на реално функциониращи дружества със специална инвестиционна цел.

Авторът е доктор по право и преподавател по търговско право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Адвокат от Софийската адвокатска колегия.