Разследването на престъпления съгласно Европейската конвенция за правата на човека

g3143.jpeg
Автор: Здравка Кръстева
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиби
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-954-730-945-6
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 235

Според Европейския съд по правата на човека, България има "системен проблем, свързан с неефективност на ". В отговор на тази констатация книгата разкрива съдържанието, влагано от Европейския съд в понятието за ефективно разследване, и предлага оценка доколко то е съобразено в българското законодателство и практика. Анализирано е отражението на европейските стандарти върху общите въпроси на разследването - образуването на досъдебно производство, независимостта на разследващите органи, следствените версии и планирането. Подробно са разгледани способи и за доказване- претърсване и изземване, обиск, свидетелстване и вземане на образци за сравнително изследване. С оглед на прилагането им в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека са формулирани криминалистични препоръки, както и предложения за усъвършенстване на законодателството. По аналогичен начин са изследвани и други действия по разследването, върху които страсбургската юриспруденция упражнява силно влияние - разпитът на обвиняем, разпитът на свидетели и съдебномедицинската експертиза. Книгата представлява първото цялостно изследване у нас на юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека през специфичната гледна точка на криминалиста.