Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм от XIX век

-конституция-в-светлината-на-балканския-конституционализъм-от-19-век-360x500.jpg
Автор: Костадин Паев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиби
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-226-004-0
Цена: 25.00 22.50 лв.
Страници: 360

Книгата проследява обстойно зараждането и развитието на конституционализма в балканските страни от края на XVIII и през XIX век. Предложен е цялостен сравнителноисторически и сравнителноправен анализ на Търновската конституция и конституциите на Гърция, Румъния и Сърбия от същия период. Изследването се основава на задълбочено проучване и позоваване на самите конституционни текстове в техните преводи на български език. На редица места сравненията включват и други, по-ранни балкански и западноевропейски конституции, както и Конституцията на САЩ.

Крайният изследователски резултат е една нова концепция за влиянието на балканските конституции от XIX век върху Търновската конституция, за нейните силни и слаби страни, интерпретирани в контекста на балканския конституционализъм.

Доц. д-р Костадин Паев е преподавател по История на българската държава и право в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Научните му интереси и проучвания са насочени главно към историята на средновековното българско и византийско право, модерния конституционализъм на Балканите, както и към методологическите проблеми на преподаването на историята на държавата и правото. Авторът е основател и главен редактор на списание Studia Iuridico-Historica.