Теория на съвременната конституция

18141.jpg
Автор: Талия Хабриева, Вениамин Чиркин
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2009
ISBN: 9789540728704
Цена: 17.00 15.30 лв.
Страници: 368

Талия Ярулловна Хабриева е директор на Института за законодателство и сравнителни правни науки към правителството на Руската федерация, доктор на юридическите науки, професор, заслужил юрист на Руската федерация. Автор е на около 100 труда в областта на теорията на държавата и правото, съвременните проблеми на конституционното право. Към тях се отнасят учебните помагала „Теория государства и права", „Парламентское право России", научните коментари (на Конституцията на Руската федерация и постановленията на Конституционния съд на Руската федерация), монографиите „Конституционны контроль", „Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практика”, „Национально-культурная автономия в Российской Федерации" и др.
Вениамин Евгениевич Чиркин е главен научен сътрудник в Института за държавата и правото към Руската академия на науките, доктор на юридическите науки, професор, заслужил деец на науката на Руската федерация, заслужил юрист на Руската федерация. Ръководител е на катедра в Академическия правен университет. Автор е на повече от 500 публикации, от които 36 книги - учебници по конституционно право на Русия и други страни, по публично управление, по държавно и местно управление, монографиите „Конституционное право: Россия и зарубежный опыт", „Современное государство", „Конституция: российская модель", „Публичная власть", „Законодательная власть", „Юридическое лицо публичного права" и др.

Предлаганата монография е първото руско концептуално, сравнително правно, обобщено изследване на съвременната конституция. Авторите изучават международния опит на конституционното развитие, разглеждат теоретичните основи на конституцията в условията на съвременното общество. Научното осмисляне на проблемите се съчетава с практически предложения по усъвършенстването на структурата и съдържанието на съвременната конституция.