Съдебни актове в производството по несъстоятелност 2007-2012

g2364.jpeg
Автор: Нели Маданска
Превод, студия и коментар:
Издателство: Апис
Година на издаване: 2013
ISBN: 978-954-8330-10-7
Цена: 30.00 27.00 лв.
Страници: 648

Решенията и определенията в сборника са подбрани, систематизирани, анотирани и коментирани от Нели Маданска - юрист, работещ в материята на търговската несъстоятелност повече от 12 години в различно качество - като адвокат, инспектор, отговарящ за контрола и обучението на синдиците, главен инспектор в Министерството на правосъдието, член на работни групи по подготовка на законопроекти за изменение и допълнение на Търговския закон, преподавател и автор на публикации в специализирания печат.

При подготовката на сборника са съобразени измененията и допълнинията на Търговския закон, обнародвани в Държавен вестник, бр.20 от 28.02.2013 г. Съставителят на сборника представя на вниманието на читателя своя коментар и изводи относно отражението на промените в закона върху създадената до настоящия момент съдебна практика.