Сборник съдебна практика по граждански дела на ВС и ВКС 2008-2018 г. Част втора

g5344.jpeg
Автор: Съставители: Симеон Тасев и Владимир Тодоровски
Превод, студия и коментар:
Издателство: Нова звезда
Година на издаване: 2019
ISBN: 978-619-198-0987
Цена: 35.00 31.50 лв.
Страници: 737

Сборникът включва съдебна практика по граждански и търговски дела на
Върховния касационен съд на Република България, приета през периода 2008 –
2018 г.
Действащото у нас гражданско законодателство, една част от което е прието
преди повече от шестдесет години, постави пред съдебната практика редица
въпроси при неговото правоприлагане. Срещаните неясноти и затруднения бяха
преодоляни чрез творческото тълкуване на законите от Върховния касационен
съд. Законосъобразното адаптиране на съответните разпоредби на закона към
социалните потребности допринесе и за правилното разрешаване на
възникналите гражданскоправни конфликти.
Тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за
органите по чл. 130, ал. 2 от Закона за съдебната власт, при
правоприлагането.
В края на сборника са приложени три статии, за - формата и съдържанието на
съдебните актове, отказът от правосъдие и значението на особеното мнение в
съдебните решения.