Сборник съдебна практика по граждански дела на ВС и ВКС 1953-2008 г. Част първа

g5343.jpeg
Автор: Съставители: Симеон Тасев и Владимир Тодоровски
Превод, студия и коментар:
Издателство: Нова звезда
Година на издаване: 2019
ISBN: 978-619-198-0987
Цена: 32.00 28.80 лв.
Страници: 635

Сборникът включва съдебна практика по граждански и търговски дела на
Върховния и Върховния касационен съд на Република България, приета през
периода 1953 – 2008 г.
Действащото у нас гражданско законодателство, една част от което е прието
преди повече от шестдесет години, постави пред съдебната практика редица
въпроси при неговото правоприлагане. Срещаните неясноти и затруднения в
този процес бяха преодоляни чрез творческото тълкуване на законите от
Върховния съд. Законосъобразното адаптиране на съответните разпоредби на
закона към социалните потребности допринесе и за правилното разрешаване на
възникналите гражданскоправни конфликти.
Съдебната практика, установена през този период на прилагане на
гражданското ни законодателство, с изключение на загубилите сила актове, е
актуална и днес.
Тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за
органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното
самоуправление, както и за всички органи, които издават административни
актове.