Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства

204632_b.jpg
Автор: Стоян Ставру
Превод, студия и коментар:
Издателство: Нова звезда
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-198-046-8
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 237

Настоящата книга разглежда гражданскоправните въпроси на недееспособността на физическите лица в контекста на предлаганата реформа в българското лично право. Изследват се границите на потенциала, съдържащ се в правната фигура на запрещението като подход на ограничаване и изключване, както и възможностите за неговата замяна с разнообразен набор от подпомагащи и включващи правни инструменти. Водещият метод на изследването е интердисциплинарният, като решенията се търсят и проверяват през редуващите се перспективи на правото и на философията.
Книгата е предизвикателство към различни по вид специалисти: юристи, философи, социолози, психолози, психиатри, лекари, медицински специалисти. Тя би заинтригувала и всеки, който се вълнува от съвременния дебат за правния статус на хората с интелектуални и волеви неспособности.

Стоян Ставру
доктор по гражданско и семейно право
доктор по съвременна философия