Схеми и определения по граждански процес - Ръководство за студенти

g4526.jpeg
Автор: Лидия Пенева
Превод, студия и коментар:
Издателство: Нова звезда
Година на издаване: 2019
ISBN: 978-619-198-063-5
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 110

Настоящото ръководство цели да улесни и подпомогне подготовката на студентите, обучаващи се в специалност "Право" в основната семестриална дисциплина "Граждански процес".

Посочени са определения на основните понятия, представен е схематично моделът на всяко производство от гражданския процес ведно с основните фази, през които преминава и същото е базирано на въпросите, влизащи в конспекта, утвърден от Министерство на правосъдието на Република България,необходими за подготовка на студентите за Държавен изпит по Гражданскоправни науки. Ръководството не замества основната и задължителна литература в процесуалната доктрина, а цели по-лесно визуализиране на материята и по-лесен преговор на материала.

Ръководството е съставено, съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Обнародван в ДВ. Бр.59 от 20 Юли 2007 г., в сила от 01.03.2008 г. втората му редакция е съгласувана с внесените със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс промени от ДВ бр. 65 от 7 Август 2018 г.