Общностното право в българската съдебна практика (2007-2008)

303_b.jpg
Автор: Александър Корнезов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиби
Година на издаване: 2009
ISBN: 978-954-730-581-6
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 240

В книгата са разгледани десетки решения, определения и разпореждания на български съдилища за 2007-2008 г., разделени в три групи – съдебна практика по конституционни, административни и граждански и наказателни дела. Особено внимание в анализа на съдебната практика е отделено на систематизирането й в групи от повтарящи се проблеми, които могат да служат за отправна точка при поправяне на допуснатите грешки. Специално са изследвани делата, в които българският съд е трябвало да отправи преюдициално запитване, но не го е сторил.
Книгата завършва с анализ на пътищата за защита срещу неизпълнението на общностните задължения на българските съдилища. Това е особено важно с оглед накърнените права на страните в делата, в които им е било отказано право, което черпят от общностния правопорядък, както и за всеки български съдия – за да е наясно с това, че действията му или бездействията му във връзка със съдебния контрол, който упражнява по прилагане на общностното право, не остават без последици.
От материалноправна страна е включен широк калейдоскоп на правото – от конституционното право и процес, през данъчното, митническото, конкурентното, осигурителното право, въпросите на обществените поръчки, визите, имиграцията и убежището, до гражданския процес, правото на интелектуална собственост, семейното и наказателното право.
Александър Корнезов е магистър по право на ЕС от Колежа на Европа, Брюж; доктор по право; реферандер в Съда на ЕО и преподавател по процесуално право на ЕС. Автор е на книгите "Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности" (2008), "Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности - Сборник нормативни актове и практически указания" (2008), както и на редица други публикации.