Делян Недев

g4529.jpeg
Автор: Делян Недев, Съставители: Стоян Ставру
Заглавие: Предизвикай: Давността!
g4777.jpeg
Автор: Делян Недев
Заглавие: Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права

Кой е титуляр на вещното право? Стабилно ли е то? Възможно ли е да отпадне? Противопоставими ли са правата на третите лица по отношение на последващите приобретатели? Тези въпроси са свързани с фактическия състав, породил вещното право. Той може да води до първично или до производно придобиване.