Гергана Тушева

130025z.jpg
Автор: Александър Кацарски, Гергана Тушева
Заглавие: Закон за търговския регистър. Тематичен коментар

Коментарът има за предмет подробно и систематично изследване на правната уредба, съдържаща се в Закона за търговския регистър и Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър в актуалните им текстове.