Галина Димитрова

g3467.jpeg
Автор: Галина Димитрова
Заглавие: Договорът за аренда в земеделието

Настоящото изследване съдържа пълен анализ на договора за аренда в земеделието по българското право. Последователно са разгледани сключването на договора, правата и задълженията на страните, изменението и прекратяването на договора.