Александър Кацарски

aktualni-promeni-v-tyrgovskoto-pravo-aleksandyr-kacarski.jpg
Автор: Александър Кацарски
Заглавие: Актуални промени в търговското право

* Tъргoвcки закoн
* Закoн за кoрпoрациитe
* Прилoжeн кoмeнтар

130025z.jpg
Автор: Александър Кацарски, Гергана Тушева
Заглавие: Закон за търговския регистър. Тематичен коментар

Коментарът има за предмет подробно и систематично изследване на правната уредба, съдържаща се в Закона за търговския регистър и Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър в актуалните им текстове.

-на-ТЗ-Книга-1.jpg
Автор: Огнян Герджиков, Ангел Калайджиев, Камелия Касабова, Таня Бузева, Александър Кацарски
Заглавие: Коментар на Търговския закон. Кн. 1: чл. 1-112. Второ основно преработено издание